Søg på hjemmesiden

Close

Användarvillkor för Tillotts Pharma ABs webbplats

När du besöker och använder denna webbplats (”Webbplatsen”) tillämpas följande villkor (”Villkoren”) samt tillämplig lag. Genom att besöka och använda Webbplatsen godkänner du Villkoren och förbinder dig att följa tillämplig lag. Om du inte godkänner Villkoren och tillämplig lag får du inte besöka eller på annat sätt använda Webbplatsen. Läs därför Villkoren noggrant innan du använder Webbplatsen. Vi vill härmed uppmärksamma dig på att Tillots Pharma AB förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra eller upphäva Villkoren oavsett orsak. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att se över de vid var tid gällande Villkoren.

1. Endast icke-kommersiell och personlig användning

Webbplatsen är skyddad av upphovsrätter, om inte annat uttryckligen anges. Du får därför ladda ner, skapa elektroniska kopior, skriva ut eller visa information som tillhandahålls på Webbplatsen endast för icke-kommersiell och privat bruk.

All distribution, modifiering, överföring eller användning av innehållet på Webbplatsen (inklusive bilder, text, grafik, video osv.) för offentliga eller kommersiella ändamål är uttryckligen förbjudet utan Tillotts Pharma ABs föregående skriftliga medgivande. Tillotts Pharma AB garanterar inte att din användning av den information som finns tillgänglig på Webbplatsen inte kommer göra intrång på tredje parts rättigheter.

2. Upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätter, varumärken, patent, skyddad information, produkter eller andra immateriella rättigheter som finns tillgänglig eller hänvisas till på Webbplatsen (gemensamt ”Rättigheterna”) ägs av Tillotts Pharma AG eller andra ägare som har beviljat Tillotts Pharma AG rätt och licens att använda Rättigheterna. Du som användare av Webbplatsen beviljas ingen licens eller rätt till någon av Rättigheterna.

3. Länkning och framing till Webbplatsen

Länkar till Webbplatsen är endast tillåtna till Webbplatsens startsida (förstasida). Djuplänkning är inte tillåten. Dessutom är hot-länkning, inline-länkning, framing av Webbplatsen eller andra metoder som används för att inkorporera delar av Webbplatsen på din webbplats eller tredjeparts webbplats förbjudet. Undantag härifrån kräver Tillott Pharma ABs föregående skriftliga medgivande.

4. Länkar till tredje parts webbplats

Som ett led i vår tjänst till våra besökare kan Webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje parter (”Tredjeparts Webbplatser”). Tillotts Pharma AB har ingen kontroll över dessa Tredjeparts Webbplatser. Din länkning till dessa Tredjeparts Webbplatser sker på egen risk och omfattas av den länkade webbplatsens rättsliga villkor och integritetspolicy.

Tillotts Pharma AB godkänner eller granskar inte några Tredjeparts Webbplatser. Länkar på Webbplatsen innebär inte att Tillotts Pharma AB sponsrar, har anknytning till eller är behöriga att använda något varumärke, handelsnamn, servicemärke, design, logotyp, symbol eller annat upphovsrättsskyddat material som visas på eller är tillgängligt via sådana Tredjeparts Webbplatser. Tillotts Pharma AB har inget som helst ansvar för information på Tredjeparts Webbplatser som Tillotts Pharma AB länkar till på Webbplatsen.

5. Chattrum för användare/Användardeltagande

Tillotts Pharma AB övervakar eller granskar alla chattrum, anslagstavlor eller andra liknande forum på Webbplatsen samt innehållet i all sådan kommunikation. Tillotts Pharma AB har dock inga som helst förpliktelser att övervaka eller granska dessa kommunikationsforum. Tillotts Pharma AB åtar sig inget ansvar för, eller förpliktelser i förhållande till, innehållet i sådana kommunikationsforum, oavsett om ansvaret uppkommer genom upphovsrättslig lagstiftning, varumärkesrätt, förtal, integritetsskydd, oanständighet eller på annat sätt. Du är uttryckligen förbjuden att överföra eller skicka olagligt, kränkande, hotande, oanständigt, pornografiskt eller hädiskt material eller material som skulle strida mot lagen. Tillotts Pharma AB kommer fullt ut att följa domstolsbeslut och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter som begär Tillotts Pharma AB att avslöja identiteten på personer som överför eller skickar sådant material. Tillotts Pharma AB förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att ta bort eller stoppa all kommunikation eller material som anses vara (i) missbrukande, oanständig, bedräglig, vilseledande, stötande eller förolämpande, (ii) i strid med någon immateriell rättighet, såsom upphovsrätt eller varumärke, (iii) strider mot lagar eller annan författning, (iv) i övrigt är oacceptabelt enligt Tillotts Pharma ABs eget omdöme.

6. Ingen konfidentiell behandling av uppgifter tillhandahållna av användarna

Om inget annat följer av Tillotts Pharma ABs integritetspolicy kommer all kommunikation och allt material som du skickar till denna webbplats via e-post eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till uppgifter, kommentarer, frågor, förslag eller liknande, att behandlas som icke-konfidentiell information. Tillotts Pharma AB har rätt att använda allt du överför eller skickar oavsett syfte, inklusive men inte begränsat till överföring, publicering, avslöjande, reproduktion och offentliggörande. Tillotts Pharma AB är fri att använda information, begrepp, idéer, know-how eller liknande i det material eller den kommunikation som du skickar till Webbplatsen oavsett syfte, såsom för utveckling, tillverkning eller marknadsföring av Tillotts Pharma ABs produkter och du avstår härmed från alla dina rättigheter i förhållande till sådan överförd kommunikation och material.

7. Behandling av personuppgifter

Tillotts Pharma AB värnar om den personliga integriteten för besökare på Webbplatsen och Tillotts Pharma ABs affärskontakter som kommer i kontakt med Tillotts Pharma AB via andra kanaler. Du kan läsa mer om hur och varför Tillotts Pharma AB behandlar dina personuppgifter i vår Integritespolicy.

8. Tekniska felaktigheter, skrivfel och förändringar

Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter och skrivfel. Tillotts Pharma AB förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra, korrigera och/eller förbättra den information samt de produkter som beskrivs på Webbplatsen.

9. Ansvarsfriskrivning

Även om Tillotts Pharma AB strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på Webbplatsen, så godtar du att Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Tillotts Pharma AB ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, av något slag avseende innehållet på Webbplatsen (inklusive men utan begränsning till text, grafik och länkar). Tillotts Pharma AB åtar sig inget som helst ansvar för din användning av Webbplatsen eller dess innehåll.

Tillotts Pharma AB tar inget ansvar för riktigheten, lämpligheten, fullständigheten, omfattningen, användbarheten, tillförlitligheten eller aktualiteten av innehållet på Webbplatsen. Tillotts Pharma AB garanterar inte, varken uttryckligen eller underförstått, att funktionerna på Webbplatsen kommer att fungera oavbrutet eller felfritt, att fel kommer att rättas till eller att Webbplatsen eller den server som gör Webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Tillotts Pharma AB förbehåller sig rätten att avbryta eller upphöra med någon eller samtliga funktioner på Webbplatsen.

Tillotts Pharma AB åtar sig inget som helst ansvar för, och har inga skyldigheter i förhållande till, avbrott eller störningar i Webbplatsens funktioner, oavsett om resultatet beror på en åtgärd eller underlåtenhet av Tillotts Pharma AB eller en tredje part. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter friskrivning av underförstådda garantier, så gäller vissa av de ovanstående undantagen eventuellt inte för dig.

10. Tillämplig lag och forum

Din användning av Webbplatsen ska i alla avseenden vara underkastad svensk lagstiftning, utan hänsyn till lagvalsregler. Tvister och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt härrör från eller uppstår på grund av Webbplatsen ska hänskjutas till behörig domstol i Sverige.

11. Asacol

Rätten till, inklusive rätten till varumärket Asacol, ägs inte av Tillotts Pharma AG eller Tillotts Pharma AB i något av följande länder: Schweiz, USA, Storbritannien, Kanada, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Webbplatsen och dess innehåll är inte avsedda att visas för företag som är etablerade och bosatta i dessa länder.